. community —

FOUR YEARS IDEODROME

  • Location:
    CY

NeMe n collaboration with the Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology

A retrospective look at all the videos created for IDEODROME.

Videos by: Yiorgos Sisamos, Dinos Hatdjidemetri, Yiannis Yiapanis, Helene Black, Natalie Demetriou, Andros Zemenides, Yiannis Colakides, Yiannos Economou, Konstantia Sofokleous, Ioakim Mylonas, Diomedis Nikitas, Klitsa Antoniou, Sophia Hadjipapa-Gee, Demetris Rousos, Panayiotis Fotiou, Eva Korae and Monika Herodotou, Nicos Synnos, Elias Demetriou, Adonis Florides.

Comments