no
Works in New York, Nebraska United States of America