Michal Brzezinski
Since 2009
michal@brzezinski.net
Works in United States of America

PORTFOLIO (5)
BIO
Michał Brzeziński - Artist combining software-video activities with biological material systems, futurologist of culture. His roots of the artistic activitiy have ground in music subcultures and video art. His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching video-identity problem in the years 2000 to 2010 in Poland. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk, and Contemporary Art Center Bunkier Sztuki in Kraków. Referring to the conceptual art and mediated experience of recent art transforms art itself and englobe into video art, formulated the strategy describes this process as Fake Art, arising from the antimaterialistic theory of art as communication.
Discussions (26) Opportunities (23) Events (11) Jobs (0)
OPPORTUNITY

WORKSHOPS @ WRO ART CENTER ”O CZYM SZUMIĄ WIERZBY” 30.06-2.07.2014


Deadline:
Mon Jun 16, 2014 00:00

Location:
Łódź, Poland

WORKSHOPS @ WRO ART CENTER ”O CZYM SZUMIĄ WIERZBY”
30.06-2.07.2014

Centrum Sztuki WRO WRO Art Center
ul. Widok 7, 50-052 Wrocław, Poland
http://www.wrocenter.pl/labiryntlab/

image
BIRKENAU @ Michal Brzezinski: LIVING DEAD – Galeria EL

Prepared by Michal Brzezinski three-day workshops at WRO Art Center, are relate to transspecies communication, and use the computer for purpose of biosemiotic research of the language of plants. Participants will learn the basics of programming in Pure Data system to use them to create interactive installation using plants. Then prepared during the workshop software will be tested in an urban environment - record on the streets and in parks reactions of humans and animals to plants trying to establish contact with them. In the final step, the participants of the collected audio and video form a common installation presents in the Green Maze.

Michal Brzezinski - studied film studies at the Department of Media and Audiovisual Culture, University of Lodz , artist and media theorist, joins in their actions matter of biological systems. The founder of the Gallery of the NT (2010 ), which focused on issues of Art & Science, combining the typical activities of BIO DIY, Hackerspace and structures Technical University of Lodz.

Przygotowane przez Michała Brzezińskiego trzydniowe warsztaty dla studentów dotyczą komunikacji transgatunkowej, oraz wykorzystywania komputera do poszukiwań języka roślin. Uczestnicy poznają także podstawy programowania w systemie Pure Data, by wykorzystać je do tworzenia interaktywnych instalacji dźwiękowych z użyciem roślin. Następnie przygotowane podczas warsztatów oprogramowanie będą testować w warunkach miejskich – rejestrować na ulicach i w parkach reakcje ludzi i zwierząt na rośliny próbujące nawiązać z nimi kontakt. W ostatnim kroku uczestnicy z zebranych materiałów audio i wideo tworzą wspólną instalację przedstawianą w przestrzeni Zielonego Labiryntu.
Michał Brzeziński – studiował filmoznawstwo przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, artysta i teoretyk mediów, łączy w swoich działaniach biologiczną materię z systemami informatycznymi. Założyciel Galerii NT (2010), która skoncentrowana była na problematyce Art&Science, łącząc typowe działania Media Labu z formą BIO DIY i strukturami Politechniki Łódzkiej.


OPPORTUNITY

affective trip


Deadline:
Fri Apr 18, 2014 22:25

Location:
?, Poland

I would like to prepare a small psychedelic party for the group of participants who will use affective devices to create a musical scope for imagination. Sounds will be pure sonification and visualisation of our bodies in performance. Heartbeat, sound of blood in veins, EEG and others. We will try to create body band that will play by three days in the small house in the middle of high Polish hills. The goal is creation of affective musical community. Each member have to create his own instrument. My suggestion can be example of D.I.Y. EEG based on soundcard in laptop. Just simple cable will connect signals from the head. You will need then only kind of plaster or sticker to glue the cable to your skin. All what will happen with you should have deep personal spiritual or/and psychedelic activity. Three days of sounds of the body… theories exchange and silent conversations, but most of all extreme body art experience. Short list of artists that would like to participate soon. If you would like to join us just send me your portfolio. Animals plants minerals ghosts and other affectively performing life forms well seen!


OPPORTUNITY

Warsztaty BIODIVERSITY: WORKSHOP


Deadline:
Thu Oct 24, 2013 10:00

Location:
Uniwersytet Śląski, Poland

Warsztaty BIODIVERSITY: WORKSHOP

image

House in partnership with the Silesian Library Educational Institution of Culture Katowice - City of Gardens project embassy Young - Art Interior

October 24, 2013 at noon. 10:00 - 14:00
Location: Home Educational Silesian Library and the University of Silesia ( Faculty of Biology and Environmental Protection )

The aim of the workshop is to create a new strain of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus GFP. The idea behind the project is to present a visual arts ways in which the dividing line between human life and the life of which we are unaware , and which, contrary to logic, we consider useful and refer to him affectionately, although it still destroy it by its consumption . The coexistence of a variety of biological species awakens emotions and they become the subject of the workshop. The result that we get is also its artistic dimension. Of course, this work has a dimension of utility that without removing the cap pozoli consumers to assess the age of the milk, its usefulness in the kitchen and it is declared anthropocentric nature of the workshops, which are based , however, on the development of creativity and awareness of the biota . Yoghurt bacteria are transformed to a new form of life homegenizowanego, created to the delight of mankind, as indicated by the type contained in the book to " subdue the earth".

powstają we współpracy Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów w ramach projektu Ambasada Młodych – Sztuka Wewnętrzna

24 października 2013 r., godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej oraz Uniwersytet Śląski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Celem warsztatów jest stworzenie nowego szczepu bakterii Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus GFP. Ideą stojącą za projektem jest ukazanie za pomocą sztuk plastycznych w jaki sposób przebiega linia demarkacyjna między życiem ludzkim a życiem którego nie jesteśmy świadomi, a które wbrew logice uważamy za pożyteczne i odnosimy się do niego z sympatią mimo, iż przecież niszczymy je poprzez jego spożycie. Koegzystencja gatunków biologicznych budzi rozmaite emocje i stają się one tematem tych warsztatów. Efekt który uzyskamy posiada także swój wymiar plastyczny. Oczywiście praca ta posiada wymiar użytkowy który bez zdejmowania kapsla pozoli konsumentom na ocenę wieku mleka, jego przydatności w kuchni i to stanowi zadeklarowany antropocentryczny charakter warsztatów, które opierają się jednak na rozwijaniu kreatywności i świadomości biocenozy. Bakterie jogurtowe zostaną przekształcone do nowej formy życia homegenizowanego, tworzonego ku uciesze ludzkości zgodnie ze wskazaniem zawartym w księdze rodzaju by “czynić sobie ziemię poddaną”.


DISCUSSION

EFFECT - DEFECT - AFFECT


Wykład Michała Brzezińskiego pt. „EFEKT – DEFEKT - AFEKT, ewolucja paradygmatów w estetyce XX i XXI wieku” 23.10–15.12.2013 godz. 17:00 Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej ul. Francuska 12 40-015 Katowice tel.: (+48) 32 255 43 21

Lecture Michael Brzezinski Fri "EFFECT - DEFECT - AFFECT, the evolution of paradigms in the aesthetics of the twentieth and twenty-first century" 23.10-15.12.2013 hours. 17:00 House Educational Silesian Library Street. Francuska 12 40-015 Katowice Phone: (+48) 32 255 43 21

http://www.michalbrzezinski.org/bioart/michal-brzezinski/artist/artistic-events/wyklad-michala-brzezinskiego-pt-efekt-defekt-afekt

image

OPPORTUNITY

Michał Brzeziński's exhibition „Antycypacje” @ Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej


Deadline:
Wed Oct 23, 2013 16:45

Location:
Katowice, Poland

23.10–15.12.2013 godz. 17:00

http://www.michalbrzezinski.org/bioart/michal-brzezinski/artist/artistic-events/wernisaz-wystawy-michala-brzezinskiego-antycypacje

The exhibition will present works from the years 2001-2011 , which is a record of the research process, the artist - the evolution of formal interest (from video by Fake Art for interactive objects and installations , or bio - digitalnych media ) and to continue the development of thematic line in its work. Since 2000, his work was moving in the issue of the emergence of living matter from inanimate matter , the origin of life and consciousness as a form of electromagnetic activity of protein structures . He considered the relationship of perception, identity and landscape : the media, other forms of life , minerals , electromagnetic field and the ground observing the subject's body . His multi-dimensional video work was included in " Romances" with themes of social and political , but also was the kind of complex reflection and meditation , in which loosely coupled components create new relationships and meanings , constantly generated by the mind of the viewer . This led also to play with the mind of the recipient, with memory and brain function . The works included in the rhythm of the brain and using it tried to change the frequency , seeking somatic aesthetic experience .
Curator: Ewa Kokot

The exhibition runs from October 23 to December 15, 2013 During the opening lecture by the artist will be held Fri " EFFECT - DEFECT - affect, the evolution of paradigms in the aesthetics of the twentieth and twenty-first century" , introducing the theme of his creative activities .

Michal Brzezinski - the artist combines his actions biological matter from the systems. Futurist - cultural studies . In her work she uses medical interfaces , such as ultrasound , GSR , and EEG to study the affects to search for interspecies language. The roots of his artistic activities lie in the subcultures of music and video art that animates at an altitude of theoretical discourse in the years 2000-2010 . Referring to the conceptual art and media attention , which becomes englobe video art , formulated a strategy that describes the process Fake Art, arising from the theory of art as communication .

" In his work goes beyond the traditional limits set posthumanism and transhumanism , searching for answers to the fundamental questions of philosophy that has changed with advances in technology . Today the human race can not define themselves as if technology has not become a part of it , and as if biotechnology had to change his basic predispositions. We are the first species that give you control of its own evolution and the first to the matter could create life ( not only mechanical , but biological ) . Man has created an artificial living cell , he created the machine , not only to support human thinking , but thinking alone. Looking for a definition of life including the protected BIOS that will ujmowały various hybrid forms of mechanical and biological . I create artistic language of affective communication between various currently popular forms of life, which to date have not had skonwencjonalizowanych intersubjective communication channels. "

Michal Brzezinski

Na wystawie przedstawione zostaną prace z lat 2001–2011, będące zapisem procesu badawczego artysty – ewolucji zainteresowań formalnych (od wideo poprzez Fake Art do interaktywnych obiektów i instalacji, czy mediów bio-digitalnych) i kontynuacji rozwoju linii tematycznej w jego pracach. Od 2000 r. poruszał w swoich pracach problematykę wyłaniania się materii ożywionej z nieożywionej, genezy życia i świadomości jako form aktywności elektromagnetycznej struktur białkowych. Rozważał relacje percepcji, tożsamości i krajobrazu: mediów, innych form życia, minerałów, pola elektromagnetycznego ziemi i samego ciała podmiotu obserwującego. Jego wielowymiarowa twórczość wideo wchodziła w „romanse” z tematami społecznymi i politycznymi, ale przede wszystkim stanowiła złożoną refleksję i rodzaj medytacji, w której luźno powiązane elementy tworzyły nowe relacje i znaczenia, stale generowane przez umysł widza. Prowadziło to także do gry z umysłem odbiorcy, z pamięcią i funkcjonowaniem mózgu. Prace wchodziły w rytm pracy mózgu i za pomocą częstotliwości próbowały ją zmieniać, poszukując somatycznych doświadczeń estetycznych.
Kurator: Ewa Kokot

Wystawa czynna od 23 października do 15 grudnia 2013 r. Podczas wernisażu odbędzie się wykład artysty pt. „EFEKT – DEFEKT – AFEKT, ewolucja paradygmatów w estetyce XX i XXI wieku”, wprowadzający do tematyki jego działań twórczych.

Michał Brzeziński – artysta łączący w swoich działaniach biologiczną materię z systemami informatycznymi. Futurolog-kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne, takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo, którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000– 2010. Odwołując się do konceptualizmu i medialności sztuki, która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisującą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu.

„W swoich pracach wykraczam poza tradycyjnie ustalone ramy posthumanizmu i transhumanizmu, poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne, które zmieniły się wraz z rozwojem technologii. Dzisiejszy gatunek ludzki nie może definiować się jak gdyby technologia nie stała się jego częścią, oraz tak, jakby biotechnologie nie miały zmienić jego podstawowych predyspozycji. Jesteśmy pierwszym gatunkiem, który sam decyduje o własnej ewolucji i pierwszym, który z materii potrafił stworzyć życie (nie tylko mechaniczne, ale i biologiczne). Człowiek stworzył sztuczną żywą komórkę, stworzył maszyny, nie tylko wspomagające myślenie człowieka, ale i myślące samodzielnie. Poszukuję takich definicji życia chronionego BIOS, które będą ujmowały rozmaite hybrydyczne formy mechaniczno-biologiczne. Tworzę artystyczny język afektywnej komunikacji, między różnymi aktualnie popularnymi formami życia, które do tej pory nie posiadały skonwencjonalizowanych intersubiektywnych kanałów komunikacji”.

Michał Brzeziński