. community —

Michał Brzeziński's exhibition „Antycypacje” @ Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

  • Deadline:
    Oct. 23, 2013, 4:45 p.m.
  • Location:
    Michał Brzeziński's exhibition „Antycypacje”, ul. Francuska 12, Katowice, 40-015, PL

23.10–15.12.2013 godz. 17:00

http://www.michalbrzezinski.org/bioart/michal-brzezinski/artist/artistic-events/wernisaz-wystawy-michala-brzezinskiego-antycypacje

The exhibition will present works from the years 2001-2011 , which is a record of the research process, the artist - the evolution of formal interest (from video by Fake Art for interactive objects and installations , or bio - digitalnych media ) and to continue the development of thematic line in its work. Since 2000, his work was moving in the issue of the emergence of living matter from inanimate matter , the origin of life and consciousness as a form of electromagnetic activity of protein structures . He considered the relationship of perception, identity and landscape : the media, other forms of life , minerals , electromagnetic field and the ground observing the subject's body . His multi-dimensional video work was included in " Romances" with themes of social and political , but also was the kind of complex reflection and meditation , in which loosely coupled components create new relationships and meanings , constantly generated by the mind of the viewer . This led also to play with the mind of the recipient, with memory and brain function . The works included in the rhythm of the brain and using it tried to change the frequency , seeking somatic aesthetic experience .
Curator: Ewa Kokot

The exhibition runs from October 23 to December 15, 2013 During the opening lecture by the artist will be held Fri " EFFECT - DEFECT - affect, the evolution of paradigms in the aesthetics of the twentieth and twenty-first century" , introducing the theme of his creative activities .

Michal Brzezinski - the artist combines his actions biological matter from the systems. Futurist - cultural studies . In her work she uses medical interfaces , such as ultrasound , GSR , and EEG to study the affects to search for interspecies language. The roots of his artistic activities lie in the subcultures of music and video art that animates at an altitude of theoretical discourse in the years 2000-2010 . Referring to the conceptual art and media attention , which becomes englobe video art , formulated a strategy that describes the process Fake Art, arising from the theory of art as communication .

" In his work goes beyond the traditional limits set posthumanism and transhumanism , searching for answers to the fundamental questions of philosophy that has changed with advances in technology . Today the human race can not define themselves as if technology has not become a part of it , and as if biotechnology had to change his basic predispositions. We are the first species that give you control of its own evolution and the first to the matter could create life ( not only mechanical , but biological ) . Man has created an artificial living cell , he created the machine , not only to support human thinking , but thinking alone. Looking for a definition of life including the protected BIOS that will ujmowały various hybrid forms of mechanical and biological . I create artistic language of affective communication between various currently popular forms of life, which to date have not had skonwencjonalizowanych intersubjective communication channels. "

Michal Brzezinski

Na wystawie przedstawione zostaną prace z lat 2001–2011, będące zapisem procesu badawczego artysty – ewolucji zainteresowań formalnych (od wideo poprzez Fake Art do interaktywnych obiektów i instalacji, czy mediów bio-digitalnych) i kontynuacji rozwoju linii tematycznej w jego pracach. Od 2000 r. poruszał w swoich pracach problematykę wyłaniania się materii ożywionej z nieożywionej, genezy życia i świadomości jako form aktywności elektromagnetycznej struktur białkowych. Rozważał relacje percepcji, tożsamości i krajobrazu: mediów, innych form życia, minerałów, pola elektromagnetycznego ziemi i samego ciała podmiotu obserwującego. Jego wielowymiarowa twórczość wideo wchodziła w „romanse” z tematami społecznymi i politycznymi, ale przede wszystkim stanowiła złożoną refleksję i rodzaj medytacji, w której luźno powiązane elementy tworzyły nowe relacje i znaczenia, stale generowane przez umysł widza. Prowadziło to także do gry z umysłem odbiorcy, z pamięcią i funkcjonowaniem mózgu. Prace wchodziły w rytm pracy mózgu i za pomocą częstotliwości próbowały ją zmieniać, poszukując somatycznych doświadczeń estetycznych.
Kurator: Ewa Kokot

Wystawa czynna od 23 października do 15 grudnia 2013 r. Podczas wernisażu odbędzie się wykład artysty pt. „EFEKT – DEFEKT – AFEKT, ewolucja paradygmatów w estetyce XX i XXI wieku”, wprowadzający do tematyki jego działań twórczych.

Michał Brzeziński – artysta łączący w swoich działaniach biologiczną materię z systemami informatycznymi. Futurolog-kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne, takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektów w celu poszukiwania międzygatunkowego języka. Korzenie jego działań artystycznych tkwią w subkulturach muzycznych oraz w sztuce wideo, którą animował na pułapie dyskursu teoretycznego w latach 2000– 2010. Odwołując się do konceptualizmu i medialności sztuki, która staje się englobe sztuką wideo, sformułował opisującą ten proces strategię Fake Art, wynikającą z teorii sztuki jako komunikatu.

„W swoich pracach wykraczam poza tradycyjnie ustalone ramy posthumanizmu i transhumanizmu, poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne, które zmieniły się wraz z rozwojem technologii. Dzisiejszy gatunek ludzki nie może definiować się jak gdyby technologia nie stała się jego częścią, oraz tak, jakby biotechnologie nie miały zmienić jego podstawowych predyspozycji. Jesteśmy pierwszym gatunkiem, który sam decyduje o własnej ewolucji i pierwszym, który z materii potrafił stworzyć życie (nie tylko mechaniczne, ale i biologiczne). Człowiek stworzył sztuczną żywą komórkę, stworzył maszyny, nie tylko wspomagające myślenie człowieka, ale i myślące samodzielnie. Poszukuję takich definicji życia chronionego BIOS, które będą ujmowały rozmaite hybrydyczne formy mechaniczno-biologiczne. Tworzę artystyczny język afektywnej komunikacji, między różnymi aktualnie popularnymi formami życia, które do tej pory nie posiadały skonwencjonalizowanych intersubiektywnych kanałów komunikacji”.

Michał Brzeziński

Comments